in English | suomeksi neokybernetiikasta – luentojamallitsimulaatiotutkimusraporttijulkaisujalinkkikokoelmavieraskirja
Enformaatioteoria (2013) ja Mentaalivitalismi (2016) tilattavissa kirjakaupoista.

Kokonaisesitys (2019) nyt verkossa.

Johdatus neokybernetiikkaan

Kohtaamme (enemmän tai vähemmän) ikuisia arvoituksia:

Uusi lähestymistapa monimutkaisiin järjestelmiin, neokybernetiikka, näyttää antavan uusia aavistuksia näihin kaikenkattaviin kysymyksiin.

Kyberneettiset järjestelmät ovat kompleksisia systeemejä, joihin syntyy emergenttejä toimintamalleja. Niille on ominaista keskinäinen vuorovaikutus ja takaisinkytkennät alemman tason (nopeampien ja lukuisimpien) toimijoiden välillä, johtaen muuttuviin rakenteisiin. Emergenssi tällaisissa järjestelmissä ilmenee itsejärjestymisenä ja itsesäätelynä.

Keskeistä neokybernetiikassa on, että tarkastellaan suoraan emergenttejä malleja, pikemminkin kuin lähtien fysikaalisista ensimmäisistä periaatteista. Osoittautuu, että työkalut analyysiin ja synteesiin perustuvat tilastollisiin monimuuttujamenetelmiin.

Usein oletetaan, että kompleksisten järjestelmien käyttäytymistä ei voida analysoida perinteisellä matematiikalla: tarvitaan erittäin epälineaarisia ja kaoottisia malleja. Kuitenkin jos keskitytään suoraan lopullisiin stokastisiin hahmoihin, niin intuition vastaisesti voidaankin luottaa lineaarisuuteen ja stabiilisuuteen. Sen sijaan että tutkittaisiin elottomia algebrallisia yhteyksiä tai toivottoman monimutkaisia epälineaarisia iteraatioita kaaoksen rajalla – nykyisin vallitsevat lähestymistavat kompleksisuustutkimuksessa – paljon laajempia näkymiä voi nähdä dynaamisten, joustavien tasapainojen ympäristöissä.

Käy ilmi, että kyberneettiset järjestelmät perustuvat verkottuneiden prosessien korkeammanasteisiin jännitteisiin. Yllättäen, juuri säätöteoria tarjoaa käsitteelliset työkalut käyttäytymisten ymmärtämiseen luonnossa: kyberneettinen järjestelmä toteuttaa ympäristönsä vapausasteiden emergentin mallipohjaisen säädön.

Tutki lisää

12+3 luentoa videolla – mukana litterointi ja luentoheijasteet

Emergenttien lineaaristen mallien esitys – Java-sovelma ja animaatioita

Neokyberneettisten ekosysteemien simulaatio – Java-sovelma

Neokybernetiikan tutkimusraportti (2006) – 283 sivua

Toinen neokybernetiikan raportti (2013): Enformaatioteoria – 244 sivua

Kolmas neokybernetiikan raportti (2016): Mentaalivitalismi – 324 sivua

Neljäs neokybernetiikan raportti (2019): Metafyysinen yhtenäisteoria – 6 tuntia

Muita julkaisuja neokybernetiikasta – vuodesta 1998 alkaen

Linkkikokoelma – kohteita, verkostoja ja kyberneettisiä aiheita

Vieraskirja


Lyhyesti

Mielestäni kybernetiikka on suurin haukkaus Tiedon puun hedelmästä, minkä ihmiskunta on ottanut viimeisen 2000 vuoden aikana. Mutta useimmat vastaavat puraisut omenasta ovat osoittautuneet varsin vaikeasti nieltäviksi – yleensä kyberneettisistä syistä.” — Gregory Bateson. ”From Versailles to Cybernetics”, 1966. Teoksessa Steps to an Ecology of Mind: Collected Essays in Anthropology, Psychiatry, Evolution, and Epistemology. University of Chicago Press, 1972.

Ontologisena teatterina, näin ollen, multihomeostaattinen asetelma esittää meille näkymän maailmasta, jossa virtaavat ja dynaamiset entiteetit kehittyvät yhdessä ilman keskitettyä ohjausta, tutkiskellen toistensa ominaisuuksia performatiivisessa edestakaisessa toimijuuden tanssissa.” — Andrew Pickering. Cybernetic Brain: Sketches for Another Future. University of Chicago Press, 2010. s.106.

Neokybernetiikka